Nederlands
nl
English
en
veelgestelde vragen
Login
VU
 
Privacy verklaring VU Boekhandel B.V.
De VU Boekhandel gebruikt de aan haar verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst om u als koper te informeren over de afhandeling van orders en om uw order te kunnen bezorgen.
Via de website en/of webwinkel van VU Boekhandel B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als consument in dit geval. VU Boekhandel B.V. (gevestigd te De Boelelaan 1105, Amsterdam ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 33119749), acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

VU Boekhandel B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. VU Boekhandel B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens van u:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht

Doeleinden en grondslagen van verwerking

De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
- Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen bereiken in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
- Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
- Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor ontvangst opsturen van uw bestelling en sturen factuur) of ons gerechtvaardigde belang, dat wij altijd zullen afwegen tegen uw rechten en vrijheden als betrokkene. Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beƫindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele wettelijke bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

- Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de leverancier of lokale ondernemer die het product levert, de bezorgdienstverlener die zorg draagt voor de betaling en de host/beheerder van onze website. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.
- Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.
- Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie). In verband met het feit dat veel klanten van VU Boekhandel B.V. een opleiding volgen en die opleiding hebben wij er voor gekozen klantgegevens te wissen na 5 jaar in combinatie met inactiviteit van uw account in de laatste 2 jaren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiƫle gegevens).
- Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. VU Boekhandel B.V. maakt daar op haar website en in haar webwinkel zeer sporadisch gebruik van. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
- Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ene klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst beantwoorden.

Een verzoek tot verwijdering kunt u doen via email: info@vuboekhandel.nl U krijgt per ommegaande een reactie van ons.


privacy statement copyright disclaimer cookies
 
VUBOEKHANDEL.NL VU Boekhandel boekverkopers sinds 1967